X

สมัครสมาชิก

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมบริจาคสบทบ

กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า

"การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ร่วมบริจาคสบทบ

กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า

"การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ร่วมบริจาคสบทบ

กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า

NEWS & ACTIVITY

ข่าวสารกิจกรรม

นวัตกรรมการรักษา
สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฉายภาพยนตร์ “Wonder” รอบการกุศล
NUCCC เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care”
NUCCC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ThaiCleft2017
ดูข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำเพื่อนบ้าน

ปฏิิทิน

สื่อ

บทความ

ร้องเรียน

แบบสอบถาม