X

สมัครสมาชิก

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

" การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

"...ได้ รับการผ่าตัดรักษาช้าเกินไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตาโอบอ้อมอารีและเป็นประเทศที่มีการ แพทย์ความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังมีองค์กรเอกชนนำไปอ้างการกุศลว่ามาช่วยเหลือประเทศไทยในการรักษา ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจประหนึ่งว่าประเทศไทยยังไร้ความเจริญและไร้ความเมตตา แก่ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่..."

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

NEWS & ACTIVITY

ข่าวสารกิจกรรม

ดูข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำเพื่อนบ้าน

ปฏิทิน

สื่อ

บทความ

ร้องเรียน

แบบสอบถาม

ขณะนี้คุณอยู่หน้า > ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้ก่อตั้ง "สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan Cleft and Craniofacial Center )" ขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาความพิการบนศีรษะและใบหน้า (Craniofacial deformities) เช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ( cleft lip/palate ) หรือความพิการที่มีกระโหลกศีรษะและใบหน้าอื่นที่มีมาแต่กำเนิด หรือภายหลังการบาดเจ็บอุบัติเหตุ เป็นต้น การจัดตั้งสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าขึ้นในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นจะเป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประกอบไปด้วยบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความเชี่ยวชาญเพียบพร้อมทุกแขนงสาขาวิชา สามารถให้การดูแลรักษาโรคนี้ได้โดยทีมสหวิทยาการซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล พร้อมกันนี้ให้บริการในทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อหาทางป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยในกลุ่มนี้ต่อไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

   1. มุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลแก้ไขและฟื้นฟู ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

   2. ส่งเสริมและป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในหญิงวัยเจริญพันธ์และมารดาขณะตั้งครรภ์

   3. ศึกษาและวิจัยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าต่อชุมชนและสังคม

   4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการวิชาการภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง

   5. เป็นแหล่งสนับสนุนเรียนรู้ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา

   พร้อมกันนี้ได้ยังตั้ง "กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร" ขึ้นด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนฯดังนี

          1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษา
          2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า
          3. สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการทางศรีษะและใบหน้าและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
          4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริหารวิชาการอันเป็นประโยชน์ของสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

แสดงความคิดเห็น