X

สมัครสมาชิก

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

" การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

"...ได้ รับการผ่าตัดรักษาช้าเกินไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตาโอบอ้อมอารีและเป็นประเทศที่มีการ แพทย์ความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังมีองค์กรเอกชนนำไปอ้างการกุศลว่ามาช่วยเหลือประเทศไทยในการรักษา ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจประหนึ่งว่าประเทศไทยยังไร้ความเจริญและไร้ความเมตตา แก่ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่..."

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

NEWS & ACTIVITY

ข่าวสารกิจกรรม

ดูข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำเพื่อนบ้าน

ปฏิทิน

สื่อ

บทความ

ร้องเรียน

แบบสอบถาม

ขณะนี้คุณอยู่หน้า > สาสน์จากนายแพทย์

สาสน์จากนายแพทย์


ในโอกาสก้าวสู่ 1 ทศวรรษในปีนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ คือ โครงการรักษาแก้ไขผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า จำนวน 61 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงจัดให้มีการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าเหล่านั้น ได้รับการรักษาแบบครบวงจร มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ป่วยและครอบครัว พร้อมนี้ได้จัดให้มีการเสวนา “เติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไป” เปิดเวทีให้มีการเล่าถึงประสบการณ์การรักษาแก้ไขผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีมผู้รักษาและครอบครัวตัวอย่างของผู้ป่วย

 

นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

รักษาการผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความคิดเห็น