X

สมัครสมาชิก

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

" การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

"...ได้ รับการผ่าตัดรักษาช้าเกินไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตาโอบอ้อมอารีและเป็นประเทศที่มีการ แพทย์ความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังมีองค์กรเอกชนนำไปอ้างการกุศลว่ามาช่วยเหลือประเทศไทยในการรักษา ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจประหนึ่งว่าประเทศไทยยังไร้ความเจริญและไร้ความเมตตา แก่ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่..."

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

NEWS & ACTIVITY

ข่าวสารกิจกรรม

ดูข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำเพื่อนบ้าน

ปฏิทิน

สื่อ

บทความ

ร้องเรียน

แบบสอบถาม

ขณะนี้คุณอยู่หน้า > ข่าวสารกิจกรรม > NUCCC เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care”

NUCCC เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care”

โดย นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ | วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 05:17 น. อ่าน : 599


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพบปะรวมกลุ่มผู้ปกครองและผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ “เติมเต็มกลีบดอกไม้…ที่หายไป ครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าหรือศีรษะอื่นๆ แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมของผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลในการทำกิจกรรมต่างๆ มาศึกษาเป็นบรรทัดฐาน เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และนำมาปรับปรุงการทำงานของสถานฯ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ คำแนะนำแก่ผู้ป่วยหรือครอบครัว เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดูแล รักษาต่อไป  จากนั้นได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้ แก่สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณพันธุ์ทิพย์สุดา โปษยานนท์    และ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) โดย คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน)  พร้อมทั้งตัดริบบิ้นแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ  ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     นอกจากนี้ภายในงานได้มีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care” แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระหว่างแพทย์และผู้ปกครอง เป็นแห่งแรกของโลก เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการกับ NUCCC ในการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกด้วยการดูรายการนัดหมายและการแจ้งเตือนจาก NUCCC และคลังความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครองสามารถร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก รวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

       นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUCCC) เปิดเผยว่า NUCCC ได้ร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการออกแบบและพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care” ที่สามารถช่วยสร้างความใกล้ชิด ความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ โดยการเช็คสุขภาพ และส่งข้อมูลในการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือแบบ Real Time ทำให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าการรักษาแบบเดิม”คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น “Thai Cleft Care” ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในการดูแลรักษา มีข้อมูลความรู้ประกอบการดูแลที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนวทางการรักษา เครื่องมือบันทึกพัฒนาการและเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ อีกทั้งยังมีระบบการแจ้งเตือนการทำกิจกรรมและการมาพบแพทย์ในแต่ละครั้ง ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถทำการโต้ตอบได้แบบ Real Time กับผู้ปกครองได้ โดยผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เข้ารับการรักษากับสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปในการดูแลรักษา บันทึกพัฒนาการของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และดูแผนที่ตำแหน่งสถานรักษาฯ ที่มีความสามารถในการรักษาระดับสูง แห่งอื่นทั่วประเทศไทยได้จากระบบสัญญาณ GPS และมีระบบการป้องกันสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย เช่น Username และ Password

      สำหรับขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการที่มีประวัติเป็นผู้ป่วยของสถานรักษาสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์การใช้งานได้ที่สถานรักษาเพื่อรับ Username และ Password  พร้อมสิทธิประโยชน์ในการใช้แอพพลิเคชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่หากท่านมีบุตรหลานที่ป่วยเป็นภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ที่เข้ารับการรักษาในสถานรักษาแห่งอื่น ก็สามารถดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานได้เช่นกัน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Thai Clef Care” เวอร์ชั่นทดลองใช้ ได้แล้ววันนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถมารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play โดยค้นหาคำว่า “Thai Cleft Care” (โดยมือถือของท่านต้องเป็น Anrdroid 6.0 ขึ้นไป) สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ได้ผ่าน App Store (โดยมือถือของท่านต้องเป็น iOS 8.0 ขึ้นไป และต้องทำการยินยอมการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยก่อน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีปัญหาในการดาวน์โหลดการใช้งานสามารถติดต่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5596 5596 หรือ http://www.nuccc.nu.ac.th/

แสดงความคิดเห็น