X

สมัครสมาชิก

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

" การดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยทีมสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

"...ได้ รับการผ่าตัดรักษาช้าเกินไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตาโอบอ้อมอารีและเป็นประเทศที่มีการ แพทย์ความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังมีองค์กรเอกชนนำไปอ้างการกุศลว่ามาช่วยเหลือประเทศไทยในการรักษา ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจประหนึ่งว่าประเทศไทยยังไร้ความเจริญและไร้ความเมตตา แก่ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่..."

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะ และใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

" การดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ควรมีการดูแลรักษาด้วยสหวิทยาการ "

โดยเน้นทั้งทางด้านส่งเสริมป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมไปถึงด้านจิตใจ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีสภาวะที่ปกติได้มากที่สุด
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด พิษณุโลก

NUCCC รองรับทุกอุปกรณ์

NEWS & ACTIVITY

ข่าวสารกิจกรรม

ดูข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำเพื่อนบ้าน

ปฏิทิน

สื่อ

บทความ

ร้องเรียน

แบบสอบถาม

ขณะนี้คุณอยู่หน้า > ข่าวสารกิจกรรม > สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฉายภาพยนตร์ “Wonder” รอบการกุศล

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฉายภาพยนตร์ “Wonder” รอบการกุศล

โดย นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ | วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 04:36 น. อ่าน : 388


แสดงความคิดเห็น